Zniżki

Zniżka dla rodzeństwa – 100 zł zniżki dla drugiego dziecka.

Zniżka 10% aktualnego czesnego dla rodzin posiadających
Kartę Dużej Rodziny.

Zniżki nie łączą się.

Czesne

ok. 800 zł - po uwzglednieniu dotacji UMK* oraz Programu Maluch+ 2021.

Wyżywienie

14 zł - stawka dzienna za wyżywienie

Wpisowe

400zł - wpisowe (bezzwrotne), na cały rok szkolny obejmujące: materiały dydaktyczne i plastyczne oraz ubezpieczenie NNW. Kontynuacja pobytu dziecka w Żłobku 50% opłaty wpisowej.

Dodatkowo

Opiekę w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy ustalamy indywidualnie z Rodzicami, za dodatkową opłatą (grupa min. 5 dzieci).

Cennik obowiązuje od 1 marca 2020 r.

Ważne informacje

Zniżka 10% aktualnego czesnego dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.
Zniżki nie łączą się.

Program "Maluch+" wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. 

*W 2021 r. Gmina Miejska Kraków udziela dotacji na dzieci objęte opieką.
Kwota udzielanej przez Gminę Miejską Kraków dotacji wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową w tym zakresie, w okresie otrzymywania dotacji, pomniejszamy wysokość miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka o kwotę nie niższą niż kwota otrzymanej od Gminy Miejskiej Kraków dotacji na dane dziecko.

Miesięczna kwota o jaką obniżane są opłaty za opiekę wyliczana jest wg wzoru: liczba godzin zapewniania opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicem umowy o zapewnianie opieki, jednakże nie więcej niż 10 godzin dziennie) x 1,70 zł.

W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udziela dodatkowej dotacji w wysokości 2,4 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Dotacja ta nie ma wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica.    

                Jednocześnie informujemy, że dotacja i ww. postanowienia dotyczą wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.

Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków tel: 126169227 lub 126169797, pokój 18, e-mail sz.umk.um.krakow.pl.”

Skip to content